Obsah

Zachráňme dedičstvo našich predkov


 

Vodný mlyn Dunajský Klátov  -  rekonštrukcia

"Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva"

spolufinancovaného

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky


 

EEA grants


 

norvay grants


 

 

 

erb

 


 

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“.    „Co- financed by the State Budget of the Slovak Republic“.

O PROJEKTE

“Vodný mlyn Dunajský Klátov – rekonštrukcia” je projekt podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva“.

Zámer spracovania projektu vznikla bezprostredne po vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci programu. Nakoľko posledné opravy a úpravy na vodnom mlyne a na jeho okolí boli viac ako pred dvadsiatimi rokmi, už dávnejšie bolo zámerom obce Dunajský Klátov komplexná obnova a rekonštrukcia vodného mlyna ktorý je vyhlásený ako národná kultúrno-technická pamiatka a to naviac v súvislosti a vytvorením vhodného turistického napojenia na národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno, na brehu ktorého mlyn sa nachádza.

Výzva na podávanie Žiadostí o NFP bola vyhlásená dňa 31.01.2014 a ukončená 15.04.2014. Projektová dokumentácia zo dňa 28.03.2014 spracovaná podľa pripomienok Krajského pamiatkového úradu v Trnave bola prerokovaná a spresnená ŠOP Dunajská Streda dňa 20.03.2014. Po schválení zámeru obecným zastupiteľstvom dňa 15.04.2014 bola Žiadosť o NFP s projektom „Vodný mlyn Dunajský Klátov – rekonštrukcia“ podaná a zaregistrovaná na Úrade vlády SR v Bratislave, ktorý je riadiacim orgánom programu.

Oznámenie o schválení projektu bolo obci Dunajský Klátov doručené dňa 10.02.2015 s výzvou na podpis Zmluvy o NFP, ktoré potom sa konalo dňa 24.02.2015 na Nitrianskom hrade.

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 280479.- €

10.04.2017

Rekonštrukcia Vodného mlynu

Rekonštrukcia Vodného mlynu

Detail