Obsah

Zachráňme dedičstvo našich predkov


 

Vodný mlyn Dunajský Klátov  -  rekonštrukcia

"Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva"

spolufinancovaného

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky


 

EEA grants


 

norvay grants


 

 

 

erb

 


 

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“.    „Co- financed by the State Budget of the Slovak Republic“.

PROPAGÁCIA

 

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove, situovaný na brehu tzv. Klátovského ramena Malého Dunaja, na parcele č. 255/4, súp. č. 4 v katastrálnom území Dunajský Klátov, je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Po vyše 40 rokov po ukončení prevádzky v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom a je dlhodobo využívaný na expozičné účely Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede.

V priestore mlynice okrem pôvodného technického zariadenia v rámci projektu boli umiestnené drevené atypické vitríny pre expozíciu drobných exponátov a dobových listín. V rámci exteriéru najmä v priestore prístupovej komunikácie sú umiestnené prezentačné plochy - informačný systém vo forme drevených informačných a náučných tabúľ. Boli obnovené orientačné a smerové tabule umožňujúce individuálnym návštevníkom ľahký prístup z cestnej komunikácie (cesta 4.tr. č.507) k vodnému mlynu

 

Okrem propagácie samotného vodného mlyna obec Dunajský Klátov sa usiluje o prepojenie tejto kultúrno-technickej pamiatky s propagáciou chránenej krajinnej oblasti Klátovského ramena, na území ktorej vodný mlyn sa nachádza. Realizáciou projektu bol vytvorený ucelený funkčný architektonický celok s možnosťou riešenia návštevy mlyna a turistických trás peších zón pre prechádzky v okolitej prírode. Obec je členom združení „Mikrorajon Klátovské rameno“ a „MAS Vodný raj“ v ktoré sa zaoberajú s propagáciou regiónu Klátovského ramena a vodného mlyna. Pre podporu turistiky v sú vyznačené cykloturistické trasy včítane spracovania sprievodnej mobilnej aplikácie.

Ďalšia propagácia tejto ojedinelej náučno turistickej možnosti prebieha v dvoch rovinách: na regionálnej úrovni ide o propagáciu v miestnych periodikách resp. v jednorázových tlačových produktoch. Na celoštátne úrovni ide o propagáciu regiónu Klátovského ramena a Vodného mlyna v Dunajskom Klátove najmä prostredníctvom elektronických médií a tlačovín s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

Niekoľko príkladov propagácie prostredníctvom médií za posledné obdobie (2016 – 17):

článok o rekonštrukcii mlyna v Dunajskom Klátove:

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/391413-klatovske-rameno-strazi-vynoveny-vodny-mlyn/

články v ktorých píše aj o projekte mlyna v Dunajskom Klátove

https://komentare.sme.sk/c/20250041/slovenske-dedicstvo-za-norske-peniaze.html 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/347085-nori-pomozu-zachranit-klenoty-slovenska/

V regionálnych médiach v maďarskom jazyku:

http://kukkonia.sk/hu/latvanyossag/3/a-dunatokesi-csefalvay-vizimalom 
http://kukkonia.sk/hu/latvanyossag/10/a-tokesi-duna-ag 
http://parameter.sk/280-ezer-eurot-koltottek-dunatokesi-vizimalom-felujitasara 

https://korkep.sk/cikkek/termeszet/2020/06/29/hasznalja-ki-a-napsutest-fedezze-fel-a-csallokozt-a-dunatokesi-vizimalom-kepriport/

Regionálne tlačené publikácie, resp. periodiká (v maďarskom jazyku:

- Csallóköz 2017/17 (regionálny týždenník "Žitný ostrov") - (reprint) 
- Csallóköz és Mátyusföld kalendáriuma 2017 (Kalendár pre Žitný ostrov a Matúšov zem 2017) - vydalo KZ image, Vojany) -  (reprint)

 

Z príležitosti ukončenia prác v rámci projektu bol dňa 27. apríla 2016 bola usporiadaná v Záverečná konferencia z príležitosti slávnostného otvorenia vodného mlyna a vyhodnotenia projektu jeho obnovy a rekonštrukcie. (viď priloženú pozvánku a fotogalériu)

27.04.2017

Rekonštrukcia vodného mlyna

Rekonštrukcia vodného mlyna

Detail