Navigácia

Obsah

Výzva Obecného úradu / A Községi hivatal felhívása

Typ: ostatné
... na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti a na oznámenie o zmene bydliska / ... az ingatlanadó bevallási kötelezettségre és a lakcímvátoztatás bejelentésének a fontosságára

****************************************************************************************************************

A dunatőkési Községi hivatal felhívja az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy akik 2020-ban ingatlant adtak el, vagy ingatlan birtokába jutottak, azoknak 2021. január 31–ig ingatlanadó-bevallást kell leadni. Ez a kötelezettség mindenkire vonatkozik, aki 2020-ben ingatlant adott el vagy ingatlanhoz jutott (vétel, örökség, ajándékozás stb.), vagy pedig építkezést az előírásoknak megfelelően befejezett (kolaudált), ill. megkapta a jogerős építkezési engedélyt.

Minden ilyen jellegű változást január végéig kell bejelenteni a Községi hivatalban, és a hivatal ez alapján veti ki a 2021-re az ingatlanadót. A Községi hivatal arra kéri az érintetteket, hogy január végéig szíveskedjenek leadni az ingatlanadó-bevallást. Aki ezt elmulasztja, a törvény értelmében bírság megfizetésére kötelezhető. Az ingatlanadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványokat a község honlapjáról le lehet tölteni.

Fontos bejelenteni a lakcímváltozást !!!

Felhívjuk a figyelmet egy további fontos kötelezettségre is. Annak is bejelentési kötelezettsége van, aki 2020-ban lakcímet változtatott, hogy a hivatal kézbesíttethesse az ingatlanadó és a szemétdíj kivetésére vonatkozó idei határozatokat.

A lakcímváltozás bejelentése nagyon fontos, mert a bejelentéssel megelőzhető sok végrehajtás (exekúció). Ha az adófizető ezt elmulasztja, akkor a Községi hivatal az ingatlanadó-bevallásban feltüntetett, tehát a már nem aktuális címre postázza az adó kivetésére vonatkozó határozatokat. Ezt az elköltözött adóköteles személy az esetek többségében nem tudja átvenni. A törvény értelmében ha 14 napig nem veszi át a postán elhelyezett ajánlott levelet, a küldemény kézbesítettnek minősül. Ha az adóbefizetés elmarad, a hivatal elindítja a végrehajtást, ami viszont az adóköteles személy szempontjából jelentős többletköltséggel jár. Ezután a Községi hivatal már nem tudja figyelembe venni az utólagos reklamációkat, hogy nem tudták átvenni a küldeményt.

Az ingatlan- adóbevallás leadható e-mailben, vagy póstán a Községi hivatal címére.

Bővebb információk a 031/ 5591332 telefonszámon, vagy a Községi hivatal  e-mail címén.

Mgr. Csiba Mária - polgármester

*************************************************************************************

Obecný úrad v Dunajskom Klátove upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do majetku alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu. Tlačivá potrebné na podanie daňového priznania je možné stiahnúť z webovej stránky obce.

Každú zmenu je potrebné do konca januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí  daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Obecný úrad žiada tých ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti. V prípade zanedbania tejto povinnosti Obecný úrad môže zo zákona vyrúbať pokutu.

Je veľmi dôležité oznámiť prípadnú zmenu adresy!!!

Upozorňujeme aj na ďalšiu dôležitú povinnosť: Kto v priebehu roka 2020 zmenil adresu je povinný túto zmenu ohlásiť, aby Obecnému úradu umožnil doručenie výmeru na zaplatenie dani z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Oznámením zmeny adresy je veľmi dôležité, možno tým predísť prípadným exekúciam. Ak daňovník neohlási zmenu adresy, úrad rozhodnutie o vyrúbenej dane z nehnuteľnosti zasiela na adresu uvedenú v daňovom priznaní, ktorá v čase zasielania už nie je aktuálna. Tento výmer vo väčšine prípadov daňovník so zmenenou adresou nedokáže prevziať. V zmysle zákona neprebraný doporučený dopis uložený na poštovom úrade po 14. dňoch sa považuje za doručený adresátovi. V prípade nezaplatenia vyrúbenej dane úrad inicializuje exekúciu, čo z hľadiska daňovníka značne navyšuje finančné náklady. Po začatí exekučného konania Obecný úrad už nemá možnosť zohľadniť dodatočné reklamácie na dôvody neprevzatia daňového výmeru.

Daňové priznanie môžete doručiť poštou alebo elektronicky na adresu Obecného úradu.

Podrobnejšie informácie možno získať telefonicky e-mailom na adrese Obecného úradu.

Mgr. Mária Csibová - starosta obce

*************************************************************************************


Vytvorené: 5. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2021 18:00
Autor: