Navigácia

Obsah

 č.VZN         Názov

 1/2007      Povinnosti PO a FO prevádzkujúcích malý zdroj znečistenia prostredia
 2/2007      O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území obce
                      nahradené s VZN č. 1/2008   
 3/2007      O správe a prevádzke cintorína na území obce
 4/2007      O miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
                      nahradené s VZN č. 1/2015
 5/2007      O podmienkach držania psov v obci
                     nahradené s VZN č. 2/2011
 6/2007     Tvorba a ochrana životného prostredia
 7/2007     Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 8/2007     Požiarny poriadok obce
 9/2007     O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
                     nahradené s VZN č. 1/2012
10/2007   O podmienkach podnikania na území obce
11/2007   O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
                     nahradené s VZN č. 2/2013
12/2007   Zásady hospodárenia s majetkom obce
14/2007   Bezpečnosť a ochrana pri práci, výchove a vzdelávania
15/2007   Povodňový plán záchranných prác obce
 1/2008    O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy na území obce
 1/2011   O podmienkach nájmu obecných bytov v obci
                nahradené s VZN č. 1/2020

1/2012    O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
2/2012    O verejnom poriadku na území obce


2/2013    O chove, vodení a držaní psov na území obce
3/2013    O prevádzke MŠ v obci

                nahradené s VZN č. 1/2017
4/2013    Úprava podmienok poskytnutia dotácií z rozpočtu obce
1/2015    O miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

2/2015    VZN č.22015-nakladanie s odpadom.pdf (159.14 kB)

                  nahradené s VZN č. 2/2020

2/2020     VZN č.22020-nakladanie s odpadom.pdf (159.48 kB)
1/2016    Vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
2/2016    O chove a držaní zvierat na území obce
1/2017    O prevádzke MŠ v obci
2/2020    O miestnom poplatku za rozvoj

1/2021    VZN o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve obce Dunajský Klátov.pdf (58.89 kB)