Navigácia

Obsah

 

logo_interreg_SKlogo_interreg_HU

 

 

 

 

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko, Fond malých projektov

Operatív program: Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, Kisprojekt Alap

 

Názov a registračné číslo projektu / A kisprojekt megnevezése és regisztrációs száma: Spoločne to ide ľahšie / Együtt könnyebb - SKHU/WETA/2201/4.1/003

 

Realzácia projeku bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozás segítségével lett megvalósítva

 

Trvanie projektu / A projekt időtartalma: 01.06.2022 – 30.09.2022
Celkový rozpočet projektu / A projekt teljes költségvetése: 23640,39 EUR
z toho výška podpory pre obec Dunajský Klátov / ebből a Dunatőkés község támogatása: 10371,52 EUR

 

Projekt cezhraničnej spolupráce bol realizovaný v spolupráci obci Dunajský Klátov (SK) a Győrszemere (HU).

Jeho hlavným cieľom bolo prehĺbenie spolupráce a zvyšovanie návštevnosti prihraničných regiónov, dosiahnutie čoho mienia prostredníctvom oboznámenia prírodného bohatstva a ochrany prostredia

U oboch partnerov sa realizovali aktivity smerujúce k lepšej informovanosti o prírodných danostiach ich území a následne aj spoločné podujatia na ich prezentáciu v duchu environmentálneho zmýšľania a správania sa.

V obci Dunajský Klátov to bolo spoločné výchovno-vzdelávacie podujatie ako dvojdenný program určené pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce (prednáška o Národnej prírodnej rezervácii Klátovské rameno a o technickej pamiatke - vodný kolový mlyn v Dunajskom Klátove, divadelné predstavenie pre deti s tematikou ochrany prírody a životného prostredia, hry, súťaže a trvalo udržateľné kultúrno-spoločenské programy pre širokú verejnosť).

 

Úvodná správa projektu

Az országhatáron átnyúló együttműködési projekt Győrszemere (HU) és Dunatőkés (SK) községek együttműködésével lett megvalósítva.

A projekt fő célja a határ két oldalán fekvő régiók együttműködésének az elmélyítése, a régiók látogatottságának a növelése, amit a környezetvédelem és a természeti kincsek ismerté tételével kívánnak elérni.

A projekt megvalósításával mindkét partner hozzájárult az adott régiók természeti adottságainak a jobb megismeréséhez, azoknak enviromentális felfogású szemléletéhez és hozzáállásához.

Dunatőkés községben a község lakósai és látogatói számára oktató-nevelő jellegű kétnapos program került megrendezésre (előadások a Tőkési ág nemzeti természeti rezervációról és a vízimalomról, amely műszaki műemlék, természetvédelmi és környezetvédelmi témájú színpadi előadás a gyerekek számára, valamint játékok és versenyek mint kulturális és társadalmi programok a széles nyilvánosság számára.)

 

Nyitó sajtóhír
Reprint - ÚJ SZÓ