Navigácia

Obsah

Obec Dunajský Klátov sa nachádza na severnom okraji strednej časti Žitného ostrova popri štátnej ceste č.507 Dunajská Streda – Galanta vo vzdialenosti cca 8 km od Dunajskej Stredy medzi obcami Veľké Dvorníky a Jahodná. Žitný ostrov je časťou Podunajskej nížiny, obec leží v nadmorskej výške 113 - 114 m. Cez obec preteká pravostranné rameno Malého Dunaja pomenovaný podľa názvu obce: Klátovské rameno. Vysoký stupeň čistoty vody, bohatá flóra a fauna Klátovského ramena a priľahlých lesov a lúk sú pre svoju výnimočnosť chránené a v r. 1993 na území veľkosti 306 ha bola zriadená rovnomenná národná prírodná rezervácia. Ďalší vodný tok, ktorý značne vplýva na charakteristiku obce je Klátovský kanál, ktorý zbiera vody z okolitých lúk a prameňov a ktorý na území obce vlieva do Klátovského ramena. Na Klátovskom ramene, pred jeho sútokom s Klátovským kanálom sa nachádza vodný mlyn (vyobrazený na záhlaví webovej stránky obce) ako posledný zachovalý z množstva vodných mlynov v regióne Klátovského ramena a celého Malého Dunaja. Vodný mlyn bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrno-technickú pamiatku a je v správe Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Samotný mlyn a jeho najbližšie okolie v r. 2016 prešli rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola hradená z fondov EU. Táto rekonštrukcia značne zvyšila turistickú atraktivitu mlyna a okolitej časti Klátovského ramena.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 kde bol uvedený pod názvom „Thekues“ (ide o latinský prepis maďarského slova „tőke, tőkés“ v preklade „klát, klátov“, z ktorého je odvodený súčasný názov obce v maďarskom jazyku - „Dunatőkés“.). Najnovšia kapitola bohatej histórie obce začína v r. 1990 kedy obec po cca 30 rokov znovu sa osamostatnil.

Dunajský Klátov patrí medzi menších obcí v okrese Dunajská Streda (Trnavský samosprávny kraj). Kataster obce má rozlohu 4,57 km2, počet obyvateľov 767 (údaj z r. 2021). Pri poslednom sčítaní obyvateľstva viac ako 87% obyvateľov sa hlásilo k maďarskej národnosti. Infraštruktúra obce je podobná infraštruktúre ostatných obcí v regiónu: v obci je zavedený plyn, voda, kábelový televízny rozvod, je dostupný širokopásmový internet, verejné priestory sú monitorované kamerovým systémom. V obci je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, školopovinné deti dochádzajú do základnej školy v Jahodnej. Z hľadiska poštových služieb obec patrí do spádovej oblasti poštového úradu v Jahodnej (PSČ 93021). Zo spoločenských organizácií za svoju aktivitu si zasluhujú spomenúť Dobrovoľný hasičský zbor (zal. v r.1917) a Klub dôchodcov.

Najstaršou stavbou obce je kaplnka Narodenia panny Márie postavená v roku 1927, rímskokatolický kostol bol postavený v 90. rokoch minulého storočia. V prvej dekáde tohto storočia sa rozbehla pomerne intenzívna bytová výstavba a to formou nájomných bytov a takisto dodávateľskou formou rodinných domov, pre ktoré bola zriadená nová lokalita „Nové sídlisko“. V obci po roku 2004 bolo postavených 60 nových bytov.

Evidovaná nezamestnanosť v obci je trvale pod celoštátnym priemerom. Väčšina obyvateľov obce v produktívnom veku pracuje v poľnohospodárstve alebo v odvetví spracovania poľnohospodárskych produktov. Sú zamestnancami spoločností so sídlom v obci alebo v blízkom okolí. Pomerne veľkú skupinu obyvateľov obce tvoria živnostníci a remeselníci, nezanedbateľná časť obyvateľov obce dochádza za prácu do blízkych miest.

Poloha obce Dunajský Klátov poskytuje výborné podmienky pre pobyt vo voľnej prírode, pre turistiku a iné voľnočasové aktivity a je vyhľadávaným miestom pre rekreáciu a oddych. Vodný mlyn spolu s prírodnou scenériou Klátovského ramena je cieľom turistov a milovníkov prírody a histórie mlynárstva počas celého roka. Obec je členom spoločenstiev „Mikroregión Klátovské rameno“ a „MAS – Vodný raj“ prostredníctvom ktorých okrem propagácie sú podávané aj informácie pre návštevníkov (cyklotrasy, možnosti a podmienky splavu, športového potápania a pod.). Pre návštevníkov obce a okolia sú k dispozícii aj stravovacie a ubytovacie zariadenia s možnosťou využitia ďalších aktivít (športové ihrisko, jazdecký areál, športová hala, rybolov a pod.).

 

 

Dokumenty: