Obsah

Zachráňme dedičstvo našich predkov


 

Vodný mlyn Dunajský Klátov  -  rekonštrukcia

"Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva"

spolufinancovaného

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky


 

EEA grants


 

norvay grants


 

 

 

erb

 


 

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“.    „Co- financed by the State Budget of the Slovak Republic“.

AKTIVIY


Predmetom projektu je rekonštrukcia Vodného mlynu v Dunajskom Klátove zameraná predovšetkým na odstránenie škôd spôsobených povodňou v júni 2013 za účelom zlepšenia technického stavu tohoto areálu ako kultúrnej a historickej pamiatky a vytvorenia vyhovujúcich podmienok pre štúdium a spoznávanie odkazu predchádzajúcich generácií ako nášho kultúrneho dedičstva pre širokú verejnosť.

Rekonštrukcia vyplynula z potreby obnovy objektu a technickej infraštruktúry v zmysle platných STN a získania muzeálnych priestorov s vyšším štandardom vybavenia. Je riešená v súlade so zásadami navrhovania múzejných zariadení, výstavných prevádzok, kultúrnych pamiatok.


Cieľom investície je vytvorenie v areáli ucelený funkčný a architektonický celok s možnosťou riešenia segregovaných trás peších zón s rešpektovaním bezbariérových vstupov, podporiť rozvoj nových aktivít v regióne a vytvoriť kultúrny stánok pre širokú verejnosť. Možnosť poskytnutia vzdelávania, informácií a kultúrneho vyžitia podporí vyvážený regionálny rozvoj prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti daného regiónu.


Základ urbanistických väzieb v teréne tvorí existujúca prístupová a obslužná komunikácia (príjazd k poľnohospodársky obrábaným plochám), ktorá pretína vodný tok, sústredený do vodnej plochy. Táto tvorí základnú kostru peších trás sprístupňujúcich objekt a riečny breh s možnosťou vizuálnej obhliadky mlyna z náprotivného brehu, ktorého súčasťou je aj navrhované drevené mólo. Z urbanistického hľadiska bol vytvorený ucelený funkčný a architektonický celok s možnosťou riešenia segregovaných trás peších zón s rešpektovaním bezbariérových vstupov. Limitujúcim faktorom v území bola jeho poloha, ktorou podľa § 15 a § 16, zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny spadá do 4. a 5. stupňa ochrany a ochrany prírodných biotopov.


Rekonštrukcia vlastného objektu mlynice, vodného kolesa, prevodovej sústavy a dolnej transmisie

Pri realizácii obnovy vodného mlyna boli minimalizované zásahy do pôvodných, nenarušených stavebných konštrukcií vodného mlyna a všetky zachované architektonické prvky a detaily, ako i zariadenia a prvky strojno-technického vybavenia mlyna boli zachované a ochránené pred poškodením. Realizáciou prác na obnove objektu nevznikli žiadne zmeny v jeho hmotnej a priestorovej skladbe.

Bola realizovaná nová káblová prípojka NN pre zabezpečenie vnútorného a vonkajšieho osvetlenia objektu mlynice a elektrické spojazdnenie mlynského kolesa v čase nedostatočnej hladiny vody v mlynskom náhone.

Spevnenie brehov mlynského náhonu a riečneho brehu pred stavidlom

Voda toku k mlynskému kolesu je privedená pomocou mlynského náhonu so stavidlom z Klátovského ramena Malého Dunaja. Riečny breh bol spevnený drevenou kolovou konštrukciou s prístupom návštevníkov k vodnej ploche v zmysle stanoviska KPÚ Trnava a ŠOP Dunajská Streda.

Prístupová komunikácia, terénne a sadové úpravy

Pozdĺž prístupovej komunikácie je realizované nové drevené oplotenie s rôznou štruktúrou a hustotou v závislosti od potreby vizuálneho kontaktu s prírodnými zelenými, lesnými a vodnými plochami. Na začiatku komunikácie sú vytvorené parkovacie stánia – statická doprava pre návštevníkov mlyna, resp. turistov Klátovakého ramena.

Sadové úpravy sú realizované podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Bol vykonaný dendrologický prieskum, ako podklad pre detailné riešenie terénnych a sadových úprav s predpísaným výrubom stromov a návrhom novej výsadby.

Drobná architektúra, spevnené plochy, vonkajšie mólo nad vodnou plochou toku

Spevnené plochy z lomového kameňa sú minimalizované na pokapový chodník a plochy nepravidelného tvaru pod drevené sedenie pred vstupom do mlynice. Pri vodnom kolese sú navrhnuté spevnené brehy riečišťa s prístupom k vodnej hladine. Na proťajšej strane vodnej plochy je z prístupovej cesty odklonený drevený chodník, ustiaci do dreveného móla nad vodnou hladinou, ktorý tvorí výtvarný akcent celej urbanistickej kompozície. Prioritným dôvodom pre riešenie dreveného chodníka a móla okrem sprístupnenia obhliadky okolia a mlynice zo vzdialenejšej perspektívy je vytvorenie bezbariérových vstupov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Tvaroslovie a pôdorysný návrh móla vychádza z rokovaní a dohôd na KPÚ v Trnave.


 

23.04.2017

Rekonštrukcia vodného mlynu

Rekonštrukcia vodného mlynu

Detail