Navigácia

Obsah

Tlačivá k stiahnutiu

Na tejto stránke sú uvedené k stiahnutiu niektoré tlačivá, ktoré sú potrebné pri úradnom styku s Obecným úradom a jemu podriadenými inštitúciami. Tieto tlačivá, rozdelené na jednotlivé tematické oblasti sú v niektorých prípadoch doplnené krátkym popisom problematiky, resp. odkazom na príslušné zákony a VZN (Verejno záväzné nariadenia) Obecného zastupiteľstva.

Tlačivá sú k stiahnutiu vo dvoch formátoch:

- Pre počítačové spracovanie (programy pre spracovanie textových dokumentov) stiahnutého tlačiva a pre následné vytlačenie vyplneného dokumentu je určený formát rtf.

- Pre stiahnutie a vytlačenie tlačiva a následné ručné vyplnenie (prípadne vyplnenie písacím strojom) je určený formát pdf.

(pozn: Všetky uvedené tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade)

 

Evidencia obyvateľstva
 • Splnomocnenie (všeobecné)      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Čestné vyhlásenie k tvalému/prechodnému pobytu      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte      (pdf pdf, rtf rtf )

Dane a poplatky
 • Daňové priznanie k miestnym daniam      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – II. oddiel: Daň z pozemkov      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – III. oddiel: Daň zo stavieb      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – IV. oddiel: Daň z bytov      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – V. oddiel: Priznanie k dani za psa      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – VI. oddiel: Priznanie k dani za predajný automat      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – VII. oddiel: Priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj                                                                                                                                                                                                         (pdf pdf )
 • Potvrdenie o podaní Daňovéko priznania k miestnym daniam      (pdf pdf )

 

 • Žiadosť o vrátenie daňového preplatku      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      (pdf pdf, rtf rtf )

 

Poučenie na vyplnenie Priznania k miestnym daniam

Zákon č. 582/2004 Zb.z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2007/04 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Evidencia psov
 • Prihlásenie psa do evidencie      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Čestné prehlásenie - zmena v evidencii/odhlásenie psa z evidencie      (pdf pdf, rtf rtf )

 

Povinnosti majiteľa psa

Zákon č. 282/2002 Zb.z. - Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov