Navigácia

Obsah

Tlačivá k stiahnutiu

Na tejto stránke sú uvedené k stiahnutiu niektoré tlačivá, ktoré sú potrebné pri úradnom styku s Obecným úradom a jemu podriadenými inštitúciami. Tieto tlačivá, rozdelené na jednotlivé tematické oblasti sú v niektorých prípadoch doplnené krátkym popisom problematiky, resp. odkazom na príslušné zákony a VZN (Verejno záväzné nariadenia) Obecného zastupiteľstva.

Tlačivá sú k stiahnutiu vo dvoch formátoch:

- Pre počítačové spracovanie (programy pre spracovanie textových dokumentov) stiahnutého tlačiva a pre následné vytlačenie vyplneného dokumentu je určený formát rtf.

- Pre stiahnutie a vytlačenie tlačiva a následné ručné vyplnenie (prípadne vyplnenie písacím strojom) je určený formát pdf.

(pozn: Všetky uvedené tlačivá sú k dispozícii aj na Obecnom úrade)

 

Všeobecné právne úkony
 • Splnomocnenie       (pdf pdf, rtf rtf )
 • Čestné vyhlásenie      (pdf pdf, rtf rtf )

 

Overovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

 

Evidencia obyvateľstva
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Čestné vyhlásenie k tvalému/prechodnému pobytu      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte      (pdf pdf, rtf rtf )

Dane a poplatky
 • Daňové priznanie k miestnym daniam      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – II. oddiel: Daň z pozemkov      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – III. oddiel: Daň zo stavieb      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – IV. oddiel: Daň z bytov      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – V. oddiel: Priznanie k dani za psa      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – VI. oddiel: Priznanie k dani za predajný automat      (pdf pdf )
 • Daňové priznanie k miestnym daniam – VII. oddiel: Priznanie k dani za nevýherný hrací prístroj                                                                                                                                                                                                         (pdf pdf )
 • Potvrdenie o podaní Daňového priznania k miestnym daniam      (pdf pdf )

 

 • Žiadosť o vrátenie daňového preplatku      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady      (pdf pdf, rtf rtf )

 

Poučenie na vyplnenie Priznania k miestnym daniam 
Zákon č. 582/2004 Zb.z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2015/01 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Evidencia psov
 • Prihlásenie psa do evidencie      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Odhlásenie psa z evidencie - zánik daňovej povinnosti      (pdf pdf, rtf rtf )

 

Povinnosti majiteľa psa 
Zákon č. 282/2002 Zb.z. - Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

 

Zriadenie/zrušenie prevádzkarne, evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
 • Oznámenie o zriadení prevádzkarne      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Oznámenie o zrušení prevádzkarne      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR      (pdf pdf, rtf rtf )
 • Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR      (pdf pdf, rtf rtf )

 

Prevádzkareň a povinnosti s ňou spojené
Podnikanie samostatne hopodariacieho roľníka

 
Agenda stavebného úradu

Návrh na kolaudáciu stavby.doc (36 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc (36 kB)

Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby.doc (33 kB)

Ohlásenie drobnej stavby.doc (35.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav podľa § 57.doc (32.5 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác.doc (32.5 kB)

Prehlásenie dozora na búracie povolenie.doc (29 kB)

Prehlásenie stavebného dozora o izolovanej žumpe.doc (28.5 kB)

Prehlásenie stavebného dozora.doc (29 kB)

Prílohy k žiadostiam.doc (29.5 kB)

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.doc (29 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc (40 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.doc (39 kB)

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a na povolenie odberu podzemných vôd.doc (37.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (39 kB)

Žiadosť o stanovisko k trvalému odňatiu PP.doc (31 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie doprava.doc (39.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu - organizácia.doc (40.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie.doc (40.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc (31 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.doc (36 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby zmena v osobe stavebníka zmena v osobe stavebného dozoru.doc (31 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.doc (37 kB)

žiadosť na preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 35.5 kB /nové/

žiadosť o vydanie potvrdenia.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 30.5 kB /nové/

žiadosť o vydanie záv. stanoviska.doc Typ: DOC dokument, Velkosť: 33 kB /nové/