Navigácia

Obsah

Zmeny v likvidácii domového odpadu v roku 2024

V domácnostiach sa odpadom stávajú rôzne výrobky a ich obaly, ktorých značná časť je vhodná na recykláciu preto ich separovaným zberom umožňujeme ich opakované spracovanie.  Najväčšie množstvo separovaného odpadu tvoria obalové materiály na potraviny a spotrebný tovar (obaly  papierové,  plastové,  sklenené, kovové a kartónové), ako aj novinový papier.

V prípade primeraného triedenia by zostalo nízke aj množstvo odpadu odovzdaného na skládku. Napriek každoročnému zlepšovaniu, v našej obci však stále nie je stav uspokojivý a veľká časť domového odpadu ide zbytočne na skládku - tá časť, ktorá by sa dala pri vzniku separovať (t.j. dať do príslušnej nádoby na odpad). Množstvo odpadu z domácností prepočítané na jednu osobu je stále neprimerane vysoké.

Pokiaľ je odvoz vyseparovaných zložiek odpadu z pohľadu obyvateľov bezplatný, poplatok za uloženie neseparovaného domového odpadu sa neustále zvyšuje. Tento poplatok za uloženie v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 bude vyšší o 40 %.

Od roku 2025 budú mať firmy, ktoré vykonávajú zber domového odpadu, povinnosť evidovať pôvod a množstvo vyzbieraného odpadu. To znamená, že načítajú identifikačné číslo (číp) smetnej nádoby a priradia množstvo – váhu - vysypaného odpadu. V prípade danej obce sa do systému zadávajú oprávnené identifikačné čísla, dôsledkom toho nebude možné vyprázdniť nádoby, ktoré nie sú v systéme označené. Toto riešenie umožňuje samospráve blokovať domácnosti, ktoré nezaplatili poplatok za odvoz domového odpadu. Naskenované údaje budú postúpené Obecnému úradu na ďalšie spracovanie. Pomocou takto získaných údajov bude mať Obecný úrad možnosť individuálne určiť poplatok za odvoz odpadu pre každú domácnosť na základe množstva odovzdaného netriedeného domového odpadu v predchádzajúcom období (kalendárny rok). Takto diferencovaný poplatok za odvoz, na rozdiel od súčasného poplatku podľa počtu osôb žijúcich v domácnosti, bude nielen spravodlivejší, ale z hľadiska separovania domového odpadu aj zjavne viac povzbudzujúci


Keďže firma na odvoz odpadu bude disponovať potrebným technickým vybavením už v priebehu roku 2024, samospráva obce Dunajský Klátov prijala nasledujúce rozhodnutie týkajúce sa odvozu domového odpadu na rok 2024:

1. Napriek zvýšeniu poplatku za uloženie odpadu, poplatok za odvoz odpadu v našej obci zostane pre rok 2024 nezmenený (35€/osoba).

2. Už v roku 2024, hneď ako to bude možné, bude Obec v spolupráci s firmou na odvoz odpadu viesť evidenciu množstva odpadu odovzdaného z domácností. Na základe týchto údajov sa určia poplatky za doručenie splatné v roku 2025 pre jednotlivé domácnosti

3. Po zavedení systému sa bude odvážať odpad len z registrovaných (s čipom označených) smetných košov. V technicky odôvodnených prípadoch budú nádoby opakovane čipované.

- Obec vykoná čipovanie bezplatne (každý bude na deň čipovania písomne ​​upozornený). Počet očípovaných nádob sa nemení: 1 nádoba v prípade 3-člennej rodiny, 2 nádoby v prípade 4-5 člennej rodiny a 3 nádoby v prípade 6 alebo viacčlennej rodiny.

4. V roku 2024 bude zavedený mesačný odvoz použitého domáceho oleja priamo z domu - podobne ako ostatného triedeného odpadu.

5. V roku 2024 v spolupráci so spracovateľskou spoločnosťou rozšírime sortiment selektovaných plastov o ďalšie druhy. O druhoch mäkkých a tvrdých plastov, ktoré bude možné vyselektovať obyvateľstvo bude včas informované.

6. Keďže podľa skúseností značnú časť odvážaného odpadu tvorí tzv. Zelený odpad, samospráva opätovne upozorňuje obyvateľov na kompostovanie zeleného odpadu rastlinného pôvodu vznikajúceho v záhrade a v domácnosti.

- Väčšie množstvo zeleného odpadu (konáre stromov, väčšie množstvo záhradného odpadu) je možné bezplatne uložiť v areáli firmy Bioprodukt (po ceste od penziónu Hubert, cca 1 km vľavo).

7. Hneď ako bude finančné krytie k dispozícii, samospráva zavedie odvoz zeleného odpadu (hnedé kuka nádoby – v intervaloch podľa charakteru sezóny). O podrobnostiach riešenia bude obyvateľstvo včas informované

 

 

Selektívny zber odpadu - 2024

V našej obci nadviažeme na predchádzajúce aktivity – separáciu plastov, papiera, skla a textilu. Novinkou je rozšírenie druhov plastov, ktoré je možné zbierať a zber použitého domáceho oleja s odvozom z domu.

SelektívnyZber2024

Odovzdaný papierový a textilný odpad sa nebude ďalej triediť, bude slúžiť len na recykláciu.

Kuka nádoba, vrecia resp. použitý olej z domácností sa budú zbierať každý mesiac podľa vydaného kalendárov (1), (2) odvozu smetí. Prosíme, aby ste kuka nádoby, vrecia a použitý olej z domácnosti (v vhodnej nádobe - napr. plastová PET fľaša) uložili v určený deň pred dom. Do vriec vložte len bezpečné množstvo odpadu. Vyzbierané vrecia budú vymenené za nové. V prípade potreby môžete požiadať o nové vrecia na obecnom úrade.